АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕНІСТЬ

Академічна доброчесність — це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

 

Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками передбачає:

·   посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;

·     дотримання норм законодавства про авторське право;

· надання достовірної інформації про результати досліджень та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;

·     контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти.

 

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

· самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливим освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей);

·     посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;

·     дотримання норм законодавства про авторське право;

·     надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності.

Top Ten Types of Plagiarism Infographic

Порушенням академічної доброчесності вважається:

·     академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості), та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства; формою академічного плагіату є самоплагіат, що полягає у відтворенні без посилання на джерело інформації власних раніше опублікованих текстів;

·     фабрикація – фальсифікація результатів досліджень, посилань, або будь-яких інших даних, що стосуються освітнього процесу;

·     обман – надання завідомо неправдивої інформації стосовно власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітньої процесу;

·     списування – використання без відповідного дозволу зовнішніх джерел інформації під час оцінювання результатів навчання;

·     хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу пропозицій щодо надання (отримання) коштів, майна чи послуг матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної вигоди в освітньому процесі.


За порушення академічної доброчесності педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники закладів освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

·     відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання;

·     позбавлення присудженого наукового ступеня чи присвоєного вченого звання;

·     позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади.

 

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

·     повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо);

·     повторне проходження навчального курсу;

·     відрахування із закладу освіти.

 

Кафедрою кібербезпеки та захисту інформації в освітньому процесі використовується програма  “Plagiarism Detector” (https://plagiarism-detector.com/c/en/index.php) для перевірок курсових робіт, рефератів та наукових робіт студентів, а також науково-методичних праць викладачів кафедри кібербезпеки та захисту інформації.

Безстрокова ліцензія на користування даною програмою надана кафедрі від компанії ТОВ “Інтелектуальні ІТ-рішення” (дочірня компанія Mirhosting.com, Нідерланди).

 

Етичний кодекс університетської спільноти

Положення про систему виявлення та запобігання
академічному плагіату у КНУТШ

Інформаційні бюлетені “Академічна доброчесність Infobulletin”

Дайджест «Сюжети доброчесності»