ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ БАКАЛАВРІВ

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 125 «Кібербезпека» здійснюється у формі публічного захисту випускної кваліфікаційної роботи та єдиного державного кваліфікаційного іспиту. Єдиний державний кваліфікаційний іспит передбачає оцінювання досягнень результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти зі спеціальності 125 «Кібербезпека» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

 

До атестації допускаються студенти, які виконали всі вимоги програми підготовки. Кваліфікаційна робота бакалавра передбачає теоретичне системотехнічне або експериментальне дослідження складного спеціалізованого завдання чи практичної проблеми у галузі кібербезпеки.

 

Тема кваліфікаційної роботи повинна бути актуальною, вказувати на наявність невирішених чи недостатньо обґрунтованих проблем у наукових джерелах, законодавстві, практичній діяльності організацій, установ, підприємств, відповідати сучасному стану галузі інформаційних технологій та перспективам її розвитку. Кваліфікаційна робота бакалавра повинна продемонструвати виконання студентом навчального плану підготовки фахівця з кібербезпеки і бути результатом закінченого дослідження, що має внутрішню єдність і свідчити про те, що її автор спроможний самостійно їх проводити.

Наказ про затевердження програми Єдиного державного кваліфікаційного іспиту

Положення про систему виявлення та запобігання академічному плагіату у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка