НДР (ДРН0121U113291)

Назва кафедри: кібербезпеки та захисту інформації

Державний реєстраційний номер: 0121U113291

Терміни виконання: початок - 01.2021, закінчення - 12.2025.

Назва теми НДР: «Методи та засоби виявлення несанкціонованого розповсюдження інформації в умовах інформаційного протиборства».

Етап 1. Вивчення питання, постановка наукового завдання, виконання аналізу літературних джерел за темою дослідження. Розробка математичної моделі.

Вид дослідження: прикладна

 

Науковий керівник НДР:

·     Лукова-Чуйко Н.В., д.т.н., проф. завідувач кафедри кібербезпеки та захисту інформації;

·     Лаптєв О.А., д.т.н. снс, доцент кафедри кібербезпеки та захисту інформації.

Номер телефону керівника НДР: +38-067-430-80-01

E-mail керівника НДР: olaptiev@knu.ua

Мета роботи: підвищення ефективності виявлення неправдивої інформації та припинення її розповсюдження в умовах інформаційного протиборства.

 

Наукове завдання дослідження:

Наукове завдання роботи полягає у розробці науково-методичного апарату, виявлення недостовірної інформації в інформаційному просторі на основі експертно-машинних методів ранжування.

У відповідності до поставленої мети, для вирішення наукового завдання в роботі сформуванні такі часткові завдання:

·     здійснення порівняльного аналізу існуючих моделей та методичних підходів щодо оцінювання достовірності інформації в умовах інформаційного протиборства;

·     розробка математичної моделі виявлення неправдивої інформації.

 

Практична цінність (короткий опис можливого практичного застосування отриманого результату):

·     Основна увага приділена використанню переваг поєднання технологій BigData, також існуючих математичних методів та програмного забезпечення аналізу обсягу великих даних;

·     Визначені певні елементи математичного та статистичного інструментарію, що використовується в рамках технології Big Data;

·     Впровадження/використання результатів у навчальному процесі.

 

Результати НДР використані в навчальному процесів при викладанні навчальних дисциплін:

·     Програмні методи захисту інформації.

·     Комплексні системи захисту інформації.

·     Сучасні інформаційні технології в кібербезпеки.

Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, наукових статей, інших публікацій, дисертацій, магістерських робіт, дипломних проектів:

Наукові статті - 7

Наукові тези - 12

Дипломні роботи (2- захищені) - 91

·     Тетяна Лаптєва. Алгоритм визначення міри існування недостовірної інформації в умовах інформаційного протиборства. Кібербезпека: освіта, наука, техніка. No 2  (14),  2021, с. 15-25. DOI 10.28925/2663- 4023.2021.14.1525, ISSN 2663-4023.)

·     Лукова-Чуйко Н.В., Толюпа С.В., Погасій С.С., Лаптєва Т.О., Лаптєв С.О. Удосконалення моделі захисту інформації в соціальних мережах. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. К.: ВІКНУ, Вип. 73, 2021. С. 88 - 103.

·     Кальчук І., Лаптєва Т., Лукова-Чуйко Н., Харкевич Ю. Метод побудови захищених каналів передачі даних з використанням модифікованої нейронної мережі. Information Technology and Security. Vol. 9, Iss. 2, pp. 232­243. July - December 2021.

·     Inna Kal’chuka, Serhii Laptiev, Tetiana Laptievа. Analysis of Data Transmission using one modified neural networks. International Journal Artificial Intelligent and Informatics. Vol.3, No.2, December 2021, pp. 73-79. ISSN 2622- 626X. https://doi.org/10.33292/iiarlit.v3i2.49

·     Наконечний В. С., Барабаш О. В., Лаптєва Т. О., Міщенко А. В. Удосконалення методу виявлення та кластерізації джерел неправдивої інформації. Наукоємні технології. Інформаційні технології, кібербезпека. Том 54 № 4 (2022) стр.105 - 111. DOI 10.18372/2310-5461.54.16747

·     Лаптєва Т. О., Лукова-Чуйко Н.В. Удосконалення методу виявлення неправдивої інформації на основі методу експертної оцінки «Дельфі». Наукоємні технології. Інформаційні технології, кібербезпека. Том 55 № 3 (2022) стр.193 - 199. DOI: 10.18372/2310-5461.55.16901

·     Замрій І.В., Собчук А.В., Лаптєв С.О., Лаптєва Т.О., Копитко С.Б. Алгоритм контролю та прогнозування функціональної стійкості складних інформаційно-технічних систем. Телекомунікаційні та інформаційні технології. № 1 (74). 2022. С.4-15.

Наукові тези:

·     Т.О. Лаптєва. Спрощений алгоритм аналізу розповсюдження недостовірної інформації в умовах інформаційного протиборства. Науково- технічна конференція молодих вчених «Актуальні проблеми інформаційних технологій» (APJT-2021)19-20 жовтня 2021р. Київ. С.56-58;

·     Sergii Laptiev, Tetiana Laptieva. An improved method of detecting signals of unauthorized information leakage. VIII Міжнародна науково-технічна конференція «Захист інформації і безпека інформаційних систем» 11 - 12 листопада 2021р. Львів, Україна. С.115-117;

·     Т.О. Лаптєва, С.О. Лаптєв. Удосконалення методу захисту інформації за рахунок топологічної ідентифікації загроз. VIII Всеукраїнській науково- практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень» 17-19 листопада 2021 р. Київ. Україна. С.92-95;

·     Svynchuk О., Barabash A., Laptiev S. and Laptieva T. Modification of query processing methods in distributed databases using fractal trees. 1. International Scientific And Practical Conference “Information Security And Information Technologies”: Conference Proceedings. 13-19 September 2021. Kharkiv - Odesa, Ukraine. pp.32-37, ISBN 978-966-676-818-9. Scopus;

·     Laptiev O., Lukova-Chuiko N., Laptiev S., Laptieva T., Savchenko V., Yevseiev S. Development of a method for detecting deviations in the nature of traffic from the elements of the communication network. International Scientific And Practical Conference “Information Security And Information Technologies”: Conference Proceedings. 13-19 September 2021. Kharkiv - Odesa, Ukraine. pp.1-9, ISBN 978-966­676-818-9. Scopus;

·     Lukova-Chuiko, N., Herasymenko, O., Toliupa, S., Laptieva, T., Laptiev, O. The method detection of radio signals by estimating the parameters signals of eversible Gaussian propagation. 2021 IEEE 3rd International Conference on Advanced Trends in Information Theory, ATIT 2021 - Proceedings, 2021, стр. 67-70. Scopus;

·     Vlasyk, H., Zamrii, I., Shkapa, V., ...Kalyniuk, A., LaptievA, T. The method of solving problems of optimal restoration of telecommunication signals. 2021 IEEE 3rd International Conference on Advanced Trends in Information Theory, ATIT 2021 - Proceedings, 2021, стр. 71-75. Scopus;

·     Savchenko, V., Akhramovych, V., Dzyuba, T., ...Lukova-Chuiko, N., LaptievA, T. Methodology for calculating information protection from parameters of its distribution in social networks. 2021 IEEE 3rd International Conference on Advanced Trends in Information Theory, ATIT 2021 - Proceedings, 2021, рр. 99-105. Scopus;

·     Лаптєва Т.О., Лукова-Чуйко Н.В., Собчук А.В. Дослідження основних загроз і оцінка безпеки інформаційних систем. Математика. Інформаційні технології. Освіта. 2022 рік: збірка тез допов. учасник. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф., 3-5 червня 2022 р. Луцьк-Світязь: СНУ імені Лесі Українки, 2022. С. 101­103;

·     Наталія Лукова-Чуйко, Тетяна Лаптєва. Виділення та відбір ознак для визначення неправдивої інформації. V Міжнародна науково-практична конференція. “Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем” (PCSrrS)”27-28 жовтня 2022 р. Київ, Україна. Збірник матеріалів доповідей та тез. С 13-15;

·     Andrii Sobchuk, Halyna Haidur, Serhii Laptiev, Tetiana Laptieva, Farhod Asrorov, Oleh Perehuda. Modified Fourier transform for improving spectral analysis of radio signals. ^odem information, measurement and control systems: problems, applications and perspectives’2022” (MIMCS’2022). November 4-5, 2022, Antalya, Turkey. Scopus;

·     Lukova-Chuiko N., Toliupa S., Laptieva T., Laptiev S. The Method of Detecting Deviations in the Nature of Traffic from the Elements of the Information Communication Network, IX INTERNATIONAL CONFERENCE Information Technology and Implementation (Satellite) 1 December, 2022 Kyiv, Ukraine. pp 86-90.