Навчальна дисципліна складається з двох частин. Перша із них присвячена
знайомству з основними поняттями аналізу даних, особливостями професії науковця,
вивченню складових процесів організації науки, написання та захисту дисертації. друга –
основам методів аналізу даних, візуалізації та препроцесінгу даних, їх збору, очистки та
ідентифікації невідомих залежностей в детермінованих умовах та умовах невизначеності.
Дисципліна «Аспірантські студії з інформаційних технологій (за темами дисертаційних
досліджень)» є базовою для усіх дисциплін професійної підготовки.